Δέκα σημεία-SOS που αφορούν στα δικαιώματά τους έναντι των εργοδοτών τους, τους κράτους και άλλων συναλλασσόμενων τους, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όσοι μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με εντολή δημοσίων αρχών από τα μέσα Μαρτίου και μετά, εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους με κρατική απόφαση:
1) Δεν έχουν υποχρέωση να παρέχουν την εργασία τους για όλο το διάστημα απαγόρευσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2) Εντός του Απριλίου θα λάβουν στους λογαριασμούς τους αποζημίωση 800 ευρώ για διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών συνεχόμενα. Το ποσό της αποζημίωσης είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

3) Εφόσον διαμένουν σε κύρια κατοικία μισθωμένη δικαιούνται να καταβάλουν τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40%.

4) Για την είσπραξη της αποζημίωσης των 800 ευρώ, κάθε εργαζόμενος – μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του επιχειρηματία -εργοδότη του για την αναστολή της σύμβασής του – πρέπει να υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://supportemployees.yeka.gr/ υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οφείλει να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη, τα πλήρη στοιχεία του και τον αριθμό ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού λογαριασμού του, για την πίστωση της αποζημίωσης των 800 ευρώ.

Εφόσον ο εργαζόμενος διαμένει σε μισθωμένη κύρια κατοικία θα πρέπει να δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση και τα στοιχεία του εκμισθωτή του ακινήτου που διαμένει και του ενοικίου που πληρώνει για να τύχει και αυτός την μείωση κατά 40% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

 

Η υπεύθυνη δήλωση θα έπρεπε να  υποβληθεί :

* την 1η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 1

* την 2α-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 2

* την 3η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 3

* την 4η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 4

* την 5η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 5

* την 6η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 6

* την 7η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 7

* την 8η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 8

* την 9η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 9

* την 10η-4-2020, από κάθε εργαζόμενο με ΑΦΜ που λήγει σε 0.

5) Οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και, με το πέρας των 45 ημερών, αν δεν παραταθεί το χρονικό διάστημα στήριξης θα επανέλθουν στις συμβάσεις εργασίας που είχαν πριν την διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων που λειτουργούν.

6) Για το χρονικό διάστημα της διακοπής λειτουργίας (45 ημερών ή μεγαλύτερο αν προκύψει) για τις αποζημιώσεις των 800 ευρώ δεν απαιτείται από τον εργοδότη καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς και φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

7) Όταν απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες που έχει ανασταλεί η δραστηριότητα τους επιλέγουν τον έναν εξ αυτών και γίνονται δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ.

8) Οι άδειες άνευ αποδοχών που τυχόν έχουν λάβει αίρονται αυτοδικαίως και οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεων από τις 28-3-2020, λαμβάνοντας την αποζημίωση των 800 ευρώ.

9) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είναι σε ισχύ και λήγουν μετά την απαγόρευση τίθενται άμεσα σε αναστολή για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής και μετά το πέρας της αναστολής αυτές συνεχίζουν αν ισχύουν για όσο χρόνο υπολείπεται.

10) Προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής μέχρι 31-8-2020 της πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση που έληγαν μέχρι το τέλος Μαρτίου και μέχρι το τέλος Απριλίου, με εναλλακτική δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα, (μέχρι 10-4-2020 οι οφειλές Μαρτίου και μέχρι 30-4-2020 οι οφειλές Απριλίου).

Κωνσταντίνος Κοσμιδης – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Τομέας Οικονομικών και Xρηματοπιστωτικού Συστήματος

Αναπληρωτής Τομεάρχης Xρηματοπιστωτικού Συστήματος

Add Your Comment

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
INSTAGRAM